Søknadsskjema LEV Bibelskole

Takk for din interesse for LEV Bibelskole. Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss på post@levbibelskole.no. Vi ber deg fylle ut dette søknadsskjemaet så godt som mulig.

Ved å fylle ut skjemaet nedenfor og trykke på "Send" erklærer jeg at nedenstående opplysninger er fullstendige og korrekte.

Takk skal du ha! Du har nå søkt på LEV Bibelskole.
Oi, noe gikk galt. Se om alle feltene er fylt ut.

§1 Inntaksområde

Skolen har hele landet som inntaksområde (jfr. Voksenopplæringsloven § 19)*.

§2 Opptakskrav

Inntak betinges av følgende vilkår: Aldersgrense 18 år.

§3 Prioriteringsliste

Ved oversøkning gjelder følgende prioriteringer:

 1. Søkertidspunkt
 2. Fullført videregående utdanning

§4 Søknad

Søknad skjer ved hjelp av søknadsskjema som finnes på skolens hjemmeside.

§5 Søknadsfrist

Skolen har fortløpende inntak, søknader behandles fortløpende og prioriteres etter søkertidspunktet. Siste søknadsfrist er 1.september i inneværende skoleår.

§6 Avgjørelse

Rektor er ansvarlig for inntak på grunnlag av inntaksreglene.

§7 Klagerett og ankemulighet

Avgjørelse om inntak eller avslag på plass er et enkeltvedtak ut fra Forvaltningsloven § 2.
Klageretten fremgår av Forvaltningsloven Kap VI.
Departementet v/Fylkesmannen er klageinstans

* Utenlandske søkere kan tas opp i den grad de har tilstrekkelige språkkunnskaper til å følge undervisningen. Dokumentasjon på norskkunnskaper er bestått Norskprøve 3 ved Folkeuniversitetets Språkskole eller tilsvarende dokumentasjon. Elever med tilsvarende kompetanse i svensk eller dansk aksepteres også.

Generelle regler

 • Alle må møte til fastsatte tider for undervisning, arbeidstimer og bønnemøter. Dersom dette ikke følges vil det føres som fravær.
 • Det er obligatorisk å levere arbeidsoppgaver til de bestemte tider.
 • Fravær skal på forhånd være avtalt med rektor.
 • Ved sykdom må den enkelte sørge for å gi beskjed til rektor. Ved langvarig sykdom må legeerklæring framlegges.
 • Skolen tillater ikke bruk av alkohol, tobakk, snus og andre rusmidler.
 • Alle har ansvar for å rydde etter seg, og sørge for trivsel på rom skolen benytter.
 • Den enkelte har ansvar for å bidra til samhold og et miljø hvor alle føler seg inkludert.

Skoleferier

Skolen er stengt i alle skoleferier.

Forsikringer

Den enkelte elev er selv ansvarlig for å ha nødvendige forsikringer i forhold til ulykke, helse, reise, etc.

Turer i skolens regi

Skolens ordensreglement gjelder også på turer i regi av LEV Bibelskole. Overtredelse av skolens reglement på tur tolereres ikke, fordi det kan få konsekvenser for den/de som vi er på besøk hos.

Trådløst nettverk

Skolen har et trådløst nettverk som elevene kan koble seg til i skoletiden. Dette skal kun brukes til skolerelaterte ting.

Reaksjonsformer

 • Elever kan bli utvist fra skolen dersom reglene ovenfor bevisst brytes.
 • Brudd på skolens reglement på turer i skolens regi tolereres ikke, og kan medføre hjemsendelse for elevens regning.
 • Stort fravær blir rapportert til Statens Lånekasse, og kan få konsekvenser for lån og stipend.
 • Utvisning kan også medføre økonomiske konsekvenser, i forhold til innbetalte skolepenger og penger til reiser.