Personvernerklæring for LEV Bibelskole

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre studenter, hvorfor vi samler inn og bruker opplysninger samt hvordan vi ivaretar deres rettigheter og regler i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, utlevering og annen behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bla. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven. Datatilsynet definerer:

Personopplysning

Personopplysning som en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger som opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Behandleransvarlig

LEV Bibelskole er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Med ”behandlingsansvarlig” menes i loven den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som kan benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til loven.

Man finner kontaktinformasjon til LEV Bibelskole nederst på denne personvernerklæringen.

Hvordan hentes informasjon om studenter?

Informasjonen hentes fra søknad fra elev.

Se Hjemmel for behandling av opplysningene:
Samtykke fra den enkelte GDPR art 6.1 a og art 9.2 a:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-2

Hvilke typer personopplysninger som behandles

Når du er student hos oss, lagrer vi følgende:

  • navn, fødselsdato, bostedsadresse, telefonnummer, epostadresse, kjønn, personnummer, allergier.
  • skriftlig kommunikasjon mellom deg og oss.
  • sykemelding og permisjonssøknad.

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

  • Kontaktopplysningene - for å kommunisere med deg.
  • Elevtall med persondata må innrapporteres til UDIR (Utdanningsdirektoratet)
  • For å føre og følge opp fravær over elever.
  • For historikk.
  • Vi henter ut tall til statistikker.
  • For å ha full klasseoversikt

Se Hjemmel for behandling av opplysningene.
Oppfyllelse av en avtale med den registrerte GDPR art 6.1 b
Rettslige forpliktelser i henhold til andre lover GDPR art 6.1 c
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-2

Hvor lenge opplysningene oppbevares

Vi oppbevarer personopplysninger i lokalt sikret nettverk for historie, også frem i tid.

Hvem deler vi opplysninger med

Lokalt sikret nettverk: Ansatte i LEV Bibelskole.

Udir: Innrapportering til utdanningsdirektoratet to ganger årlig.

SSB: Statistikk (statistisk sentralbyrå).

Lånekassen: For utdeling av lån og stipend.

Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet. Alle brukere av lokalt sikret nettverk avgir taushetserklæring på hva de kan bruke tilgjengelige opplysningene til. Vi har forskjellige tilgangsnivåer i systemet som sier hvilke opplysninger brukere kan se eller redigere. Vi oppdaterer systemet to ganger pr. år på hvem som har tilgang og til hvilke opplysninger.

Administrasjon av og endringer i lagrede opplysninger

Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte.

Du kan kontakte oss direkte dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg.

Rettigheter

Som elev har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

(Se kontaktopplysninger nederst for evnt. endringer)

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen, kan du benytte følgende kontaktopplysninger:

LEV Bibelskole
Dronningensgate 91
4608 Kristiansand